FAQ    |    Mapa strony    |    Kontakt    |    Strefa klienta    |    Zarejestruj się
Strona główna > Baza wiedzy > Bezpieczne dane > Bazy Danych w aspekcie prawnym

Baza wiedzy

Bazy Danych w aspekcie prawnym

Bazy danych są w Polsce chronione prawnie na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. Ustawa ta powstała w oparciu o dyrektywę Unii Europejskiej o prawnej ochronie baz danych z 1996 roku. Zgodnie z ustawą producentem bazy danych może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która sama sporządziła bazę albo zawarła stosowne umowy, efektem których było powstania bazy. W sytuacji kiedy baza danych została sporządzona przez więcej niż jedną osobę, udziały współwłaścicieli są równe, chyba, że możliwe jest ustalenie kto i jaki miał wkład w tworzenie bazy.

 

W takim wypadku udziały są odpowiednie do poniesionych nakładów. Ustawa zakłada również możliwość przekazania praw do bazy danych na następcę prawnego producenta bazy danych. Nie określa natomiast minimalnej wielkości zbioru danych, który powinien być uporządkowany wedle określonej systematyki lub metody. Bazy danych podlegają ochronie prawnej przez okres 15 lat następujących po roku, w którym zostały sporządzone. Jednak jeżeli w treści bazy zaszły istotne zmiany, mające znamiona nowego nakładu, to okres ochrony liczy się od nowa.W przypadku kiedy ktoś naruszy bazę, zgodnie z ustawą możemy od niego zażądać:

  1. Zaniechania naruszenia,
  2. Usunięcia skutków naruszenia,
  3. Naprawienia wyrządzonej szkody (na zasadach ogólnych, bądź też poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z baz danych),
  4. Wydania uzyskanych korzyści. Za korzystanie z bazy danych w celach majątkowych, bez uzyskania odpowiednich uprawnień, bądź też wbrew ich warunkom, grozi kara grzywny. Orzekanie w takiej sprawie następuje na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Dodatkowo w przypadku naruszenia bazy danych, można odwołać się również do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Aktualności

Zobacz także

Poznaj BitBank

list więcej

Zalety programu

list więcej

Kup teraz

list więcej

1 minuta dla bezpieczeństwa Twoich danych

1. Zarejestruj się


Wypróbuj

5 GB konto Trial

przez 4 tygodnie


Blog

W związku z rosnącym poziomem informatyzacji, również w księgowości warto przyjrzeć się wybranym aspektom prawnym, regulującym postępowanie z dokumentacją...
O programie
Wypróbuj darmowe konto
Blog eksperta