Regulamin

 

  1.  Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
  2. Konkurs jest konkursem składającym się z jednego etapu, który trwa od 22 września 2010 roku do godz. 14.00 dnia 22 listopada 2010.

§ 3
Uczestnictwo w Konkursie

  1. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
  2. Każdy unikalny użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. tylko raz zarejestrować się w Serwisie w okresie Konkursu i tylko raz dokonać zgłoszenia zadania konkursowego.
  3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnicy Konkursu akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, TOTAL SAFE, innych podmiotów pracujących przy organizowaniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika.
  5. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
  6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
§ 4
Zadanie konkursowe
  1. Zadaniem konkursowym jest zebranie jak największej liczby punktów w profilu Asystentki, wybranej przez każdego Uczestnika Konkursu. Profil Asystentki to profil umieszczony na Serwisie przedstawiający nieistniejącą osobę zwaną Asystentką. Zasady zdobywania punktów zostały określone w punktach 3 - 6 poniżej.
  2. Uczestnik konkursu aktywuje profil Asystentki za pomocą przycisku ‘Zatrudnij Asystentkę’, następnie przesyła informacje o niej do swoich znajomych, używając w tym celu specjalnego hiperłącza opublikowanego na profilu Asystentki.
Zatrudnij asystentkę
 
 
 
 
 
Button więcej
Button więcej
Button więcej