Regulamin

 

 1. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 2. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

§ 6
Zasady przyznawania nagród

 1. Nagroda główna, o której mowa w § 5 pkt. 2.a., zostanie przyznana jednej osobie, która zdobędzie największą liczbę punktów.
 2. Nagroda drugiego rzędu zostanie przyznana kolejnej osobie w Rankingu, która zajmie drugie miejsce w Rankingu.
 3. Nagroda trzeciego rzędu zostanie przyznana kolejnej osobie w Rankingu, która zajmie trzecie miejsce w Rankingu.
 4. Nagrody dodatkowe będą przyznawane kolejnym 100 osobom w Rankingu (zajmującym miejsca od 4 – 103 w Rankingu).
 5. W przypadku, gdy wyłonienie zwycięzców będzie niemożliwe ze względu na uzyskanie przez Uczestników takiej samej liczby punktów, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody głównej oraz nagród drugiego rzędu tym Uczestnikom, których profile Asystentek powstały jako pierwsze.
 6. Loginy Uczestników Konkursu, którym zostaną przyznane Nagrody, zostaną opublikowane w Rankingu podsumowującym (zwanym dalej Rankingiem podsumowującym), który zostanie wyświetlony w Serwisie po zakończeniu Konkursu i zweryfikowaniu wyników, najpóźniej do dnia 26 listopada 2010 roku do godziny 14:00.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom w terminie do 30 dni od daty opublikowania Rankingu podsumowującego za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
 8. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk przedstawiciela ustawowego.
 9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
Zatrudnij asystentkę
 
 
 
 
 
Button więcej
Button więcej
Button więcej