Regulamin

 

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać w terminie do dnia 6 grudnia 2010 roku na adres Organizatora, w formie pisemnej. Termin ten zostanie zachowany, jeśli przesyłka zawierająca reklamację zostanie dostarczona Organizatorowi do dnia 6 grudnia 2010 roku, niezależnie od daty jej nadania.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika konkursu, adres e-mail oraz opis podstaw reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego regulaminu.
 5. Reklamacje złożone w innej formie niż pisemna, po terminie lub niespełniające innych wymogów określonych w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrywane.
 6. Nie złożenie reklamacji oznacza, że uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z Konkursem.


§ 8
Odpowiedzialność Organizatora 

 1. Przebieg Konkursu, a w szczególności dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców i postępowania reklamacyjne nadzoruje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestnika Konkursu ogranicza się do wartości nominalnej nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
   
Zatrudnij asystentkę
 
 
 
 
 
Button więcej
Button więcej
Button więcej