Regulamin

 
  1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez TOTAL SAFE, Organizatora Konkursu oraz podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców i przekazania nagród Zwycięzcom.
  2. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z zastrzeżeniem postanowień ust.3 powyżej.


§10
Prawa autorskie

  1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów zgłoszonych w ramach Konkursu.


§11
Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibach Organizatora i TOTAL SAFE.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
  3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zatrudnij asystentkę
 
 
 
 
 
Button więcej
Button więcej
Button więcej