Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Zleceniodawcą Organizacji Konkursu „Twoja Asystentka”, zwanego dalej Konkursem, jest Totalsafe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 kod pocztowy 61-131, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322555, NIP: 782-24-60-671, REGON: :301033647kapitał zakładowy w wysokości 75 000 zł, zwana dalej TOTAL SAFE.
 2. Organizatorem konkursu na zlecenie TOTAL SAFE jest NuOrder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327152, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 12/14 lok. 14., zwana dalej Organizatorem.
 3. Definicje terminów używanych w regulaminie:
  1. Uczestnik konkursu – każda osoba fizyczna, która zarejestruje się na stronie www.bitbank.pl/konkurs i spełniać będzie warunki, o których mowa w §3.
  2. Login i hasło – unikalne ciągi znaków nadawane osobom zarejestrowanym na stronie www.bitbank.pl/konkurs umożliwiające dostęp do strony internetowej.
  3. Serwis – strona internetowa marki TOTAL SAFE dostępna pod adresem www.bitbank.pl/, do której dostęp mają wszystkie osoby posiadające dostęp do Internetu, które dokonają rejestracji w serwisie akceptując regulamin serwisu i posiadają login i hasło.
  4. Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora komisja, której celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń i wyłonienie zwycięzców. 

§ 2
Zasady Organizacji Konkursu

 1. Konkurs trwa od 22 września 2010 roku do 22 listopada 2010 roku.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Zatrudnij asystentkę
 
 
 
 
 
Button więcej
Button więcej
Button więcej