FAQ    |    Mapa strony    |    Kontakt    |    Strefa klienta    |    Zarejestruj się
Strona główna > Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Rozdział I. Postanowienia Ogólne


§ 1


Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez NIRO MEDIA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, REGON 301033647, NIP 7822460671, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322555, adresy elektroniczne www.bitbank.pl oraz info@bitbank.pl, zwaną dalej NIRO MEDIA GROUP.


§ 2


Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. „Awaria” – nieprawidłowość świadczenia Usług przez NIRO MEDIA GROUP skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości;
2. „Biuro Obsługi Klienta” – lokal, w którym NIRO MEDIA GROUP wykonuje czynności związane z obsługą Klientów. Lista Biur Obsługi Klienta zawarta jest na Stronie internetowej;
3. „Cennik” – katalog Usług świadczonych przez NIRO MEDIA GROUP wraz z charakterystyką tych Usług oraz zestawieniem cen, w tym regulaminy promocji, wprowadzane w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi;
4. „Klient” – podmiot, który jest stroną Umowy lub ubiega się o jej zawarcie;
5. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. „Oprogramowanie” – oprogramowanie opisane w § 13;
7. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
8. „Strona internetowa” – serwis NIRO MEDIA GROUP, umieszczony w sieci Internet pod adresem www.bitbank.pl;
9. „Umowa” – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a NIRO MEDIA GROUP;
10. „Usługi” – świadczenie NIRO MEDIA GROUP, polegające na udzieleniu licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz przechowywaniu kopii zapasowych danych, utworzonych przez Klienta przy pomocy Oprogramowania, określone w Cenniku oraz Umowie;
11. „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


§ 3


1. NIRO MEDIA GROUP świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Cenniku a Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Postanowienia Umowy, odmienne od postanowień Regulaminu, znajdują pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu.
3. NIRO MEDIA GROUP może przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy posługiwać się osobami trzecimi.
4. NIRO MEDIA GROUP zapewnia Klientom dostęp, za pośrednictwem Strony internetowej, do aktualnej informacji o:
a. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług,
b. funkcji i celu Oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzonych przez NIRO MEDIA GROUP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
5. NIRO MEDIA GROUP zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Klientowi:
a. w zakresie, w którym wymaga tego właściwość Usługi:
- korzystanie przez Klienta z Usług, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi,
- jednoznaczną identyfikację stron Usług oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną Umowy,
b. zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

Rozdział II. Zawarcie Umowy


§ 4


1. Umowa może zostać zawarta:
a. w formie pisemnej albo równoważnej,
b. poprzez złożenie zamówienia w formie elektronicznej i dokonanie płatności na rzecz NIRO MEDIA GROUP,
c. poprzez zakup fizycznego egzemplarza Oprogramowania, za pośrednictwem Strony internetowej lub w jednej z placówek wskazanych na Stronie internetowej, albo
d. pobranie Oprogramowania ze Strony internetowej lub serwisu partnerskiego, wskazanego na Stronie internetowej, oraz rejestracji w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się NIRO MEDIA GROUP – w przypadku Usług bezpłatnych.
2. Regulamin oraz Cennik są podawane przez NIRO MEDIA GROUP do publicznej wiadomości. NIRO MEDIA GROUP nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin oraz Cennik przed zawarciem Umowy a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, których posługuje się Klient.
3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony jednego roku. Po upływie czasu oznaczonego Umowa ulega przedłużeniu na kolejne roczne okresy, pod warunkiem zawieszającym dokonania płatności, nie później niż w terminie 14 dni od upływu kolejnego czasu oznaczonego. Strony mogą również zapobiec przedłużeniu czasu obowiązywania Umowy, składając drugiej Stronie odpowiednie oświadczenie, przed upływem czasu oznaczonego.
4. Minimalny czas obowiązywania Umowy stanowi jeden miesiąc.


§ 5


1. NIRO MEDIA GROUP może uzależnić zawarcie Umowy od podania danych niezbędnych do jej zawarcia. W przypadku osoby będącej osobą fizyczną mogą to być następujące dane:
a. nazwisko i imiona;
b. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy numer ten nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
c. adres miejsca zameldowania na pobyt stały;
d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania na pobyt stały;
e. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego,
f. adresy elektroniczne.
2. Niezależnie od zapisów ust. 1, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, NIRO MEDIA GROUP może uzależnić zawarcie Umowy ponadto od podania:
a. firmy prowadzonej działalności,
b. Numeru Identyfikacji Podatkowej,
c. numeru REGON.
3. W celu realizacji umów NIRO MEDIA GROUP może przetwarzać również numery telefoniczne Klienta, niezbędne ze względu na właściwość świadczenia Usług oraz sposób ich rozliczenia.
4. NIRO MEDIA GROUP może również przetwarzać inne dane Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia Usług, za zgodą Klienta.
5. NIRO MEDIA GROUP może uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych, podanych w związku z zawarciem Umowy, w szczególności odpisu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, jak również potwierdzających nadany Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer REGON.


§ 6


1. NIRO MEDIA GROUP zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od zawarcia Umowy.
2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić NIRO MEDIA GROUP o stwierdzonych przerwach w świadczeniu Usług.
3. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania przy wykorzystaniu Usług działalności naruszającej obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz porządku publicznego i ustalone zwyczaje. Zabronione jest w szczególności:
a. każde działanie powodujące zakłócenia w korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak rozpowszechnianie przekazów niechcianych (spam) lub szkodliwych (wirusy);
b. tworzenie przez Klienta kopii zapasowych danych o charakterze bezprawnym lub w sposób bezprawny, w szczególności treści pornograficznych lub nielegalnego oprogramowania.


§ 7


1. Klient nie ma prawa umożliwiać dostępu do Usług podmiotom trzecim, w szczególności za wynagrodzeniem.
2. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi identyfikatory nadane Klientowi przez NIRO MEDIA GROUP, umożliwiające korzystanie z Usług.
3. Domniemywa się, że dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące się identyfikatorami nadanymi Klientowi przez NIRO MEDIA GROUP zostały złożone przez Klienta.
4. NIRO MEDIA GROUP nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń Klienta, w szczególności routera lub komputera, przeznaczonych do korzystania z Usług, przed ingerencją osób trzecich, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5.
5. W przypadkach uzasadnionych rzeczową potrzebą NIRO MEDIA GROUP zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur, mających na celu zagwarantowanie podniesienia przez Klientów stosowanego poziomu zabezpieczeń, w szczególności poprzez wprowadzenie wymogu okresowej zmiany stosowanych haseł lub zmiany haseł na silniejsze.

 

Rozdział III. Opłaty


§ 8


1. Klient jest zobowiązany terminowo uiszczać opłaty określone w Cenniku lub indywidualnie wynegocjowanych postanowieniach Umowy, obowiązujących Klienta w dniu świadczenia tych Usług.
2. Wszelkie opłaty należne z tytułu świadczenia Usług winny być dokonywane na podstawie właściwego dokumentu stwierdzającego należność NIRO MEDIA GROUP i odpowiednio doręczonego lub udostępnionego Klientowi, na wskazany rachunek bankowy.
3. Opłaty należne są z góry, za cały okres obowiązywania Umowy, w terminie wskazanym we właściwym dokumencie stwierdzającym należność NIRO MEDIA GROUP, nie krótszym jednak niż 14 dni od jego doręczenia lub udostępnienia. Umowa z Klientem niebędącym Konsumentem może przewidywać płatność w miesięcznych ratach.
4. Klient powinien niezwłocznie informować NIRO MEDIA GROUP o nieotrzymaniu właściwego dokumentu wskazującego należność NIRO MEDIA GROUP.
5. Wynagrodzenie NIRO MEDIA GROUP nie obejmuje kosztów Klienta związanych z dostępem do Usług, w szczególności dostępem do Internetu.
§ 9
1. Dniem uiszczenia opłat przez Klienta jest data wpływu należności na właściwy rachunek bankowy NIRO MEDIA GROUP.
2. NIRO MEDIA GROUP przysługuje prawo obciążenia Klienta odsetkami za opóźnienie w wysokości do czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku.
3. NIRO MEDIA GROUP przysługuje prawo obciążenia Klienta niebędącego Konsumentem wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z dochodzeniem wierzytelności, po terminie ich wymagalności, w kwocie nie wyższej niż określona w Cenniku. Zapis nie narusza uprawnień NIRO MEDIA GROUP żądania zwrotu kosztów ewentualnego postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.
4. NIRO MEDIA GROUP zalicza dokonywane przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, w tym przede wszystkim w braku oświadczenia Klienta zalicza je na poczet długów najdawniej wymagalnych.

 

Rozdział IV. Zakres świadczonych Usług


§ 10


1. Zakres Usług świadczonych na rzecz Klienta określa Umowa. Aktualna oferta NIRO MEDIA GROUP jest dostępna w Biurze Obsługi Klienta, na Stronie internetowej oraz za pośrednictwem infolinii NIRO MEDIA GROUP, określonej na Stronie internetowej.
2. NIRO MEDIA GROUP zastrzega sobie prawo udostępnienia Klientowi, bez dodatkowych opłat, dodatkowych opcji Usług, jak również polepszenia ich parametrów. Realizacja uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, jak również zaprzestanie świadczenia tak udostępnionych Usług nie wymaga zmiany Umowy, zgody Klienta, jak również jego wcześniejszego powiadomienia i nie uprawnia Klienta do rozwiązania Umowy.
3. NIRO MEDIA GROUP zobowiązany jest do dochowania należytej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych Usług, oraz świadczenia Usług o jakości zgodnej z właściwymi normami technicznymi.
4. NIRO MEDIA GROUP zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług, nie dłuższych jednorazowo niż 12 godzin, spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, nie więcej jednak niż 48 godzin w kwartale.
5. Klient, po podaniu identyfikatorów nadanych mu przez NIRO MEDIA GROUP, ma prawo do korzystania z pomocy technicznej: telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, pod numerami oraz adresami poczty elektronicznej podanymi na Stronie internetowej.


§ 11


1. Strony mogą rozszerzyć zakres świadczonych Usług, przed upływem czasu, na jaki została zawarta Umowa. Rozszerzenie nastąpi w formie, w jakiej została zawarta Umowa, na podstawie której świadczone są te Usługi. NIRO MEDIA GROUP może udostępnić inne metody rozszerzenia zakresu świadczonych Usług. W szczególności w przypadku zawarcia Umowy w sposób opisany w § 4 ust. 1 lit. c-d, rozszerzenie zakresu świadczonych Usług może nastąpić w jeden ze sposobów określonych w § 4 ust. 1 lit. a-b.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, odniesie skutek nie później niż dnia następującego po zmianie treści Umowy, chyba że NIRO MEDIA GROUP określi dłuższy termin realizacji.
3. Do zmiany, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio zapisy o zawieraniu Umowy.
4. Jeżeli zmiana, o które mowa w ust. 1, nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, ewentualny skutek w postaci zmiany wysokości opłat, wystąpi z pierwszym dniem okresu rozliczeniowego następującego po dokonaniu zmiany zakresu Usług.


§ 12


NIRO MEDIA GROUP udostępnia na Stronie internetowej aktualne informacje o:
1. udostępnianych przez NIRO MEDIA GROUP środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
2. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli NIRO MEDIA GROUP zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.


§ 13


1. Oprogramowanie stanowi program komputerowy pod nazwą BitBank, podlegający ochronie jako utwór, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Instalacja Oprogramowania na komputerze Klienta stanowi warunek konieczny korzystania z Usług. Dla Instalacji Oprogramowania niezbędna jest rejestracja w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się NIRO MEDIA GROUP, za pośrednictwem Strony internetowej albo Oprogramowania. Jeżeli Umowa nie stanowi jednoznacznie odmiennie, Oprogramowanie może być zainstalowane jednocześnie wyłącznie na jednym komputerze.
3. Dla instalacji oraz korzystania z Oprogramowania komputer Klienta powinien spełniać wymogi określone w dokumentacji technicznej, dostępnej każdorazowo z Oprogramowaniem, jak również posiadać dostęp do sieci Internet, o przepustowości nie mniejszej niż 128 KB/s.
4. Prawidłowe korzystanie z Oprogramowania może wymagać jego aktualizacji, w czasie obowiązywania Umowy.
5. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług przy pomocy Oprogramowania uzyskanego poprzez:
a. pobranie ze Strony internetowej lub serwisu partnerskiego, wskazanego na Stronie internetowej albo
b. zakup fizycznego egzemplarza, za pośrednictwem Strony internetowej albo innych serwisów internetowych oraz placówek, wskazanych na Stronie internetowej.
6. NIRO MEDIA GROUP nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania w przypadku istotnej zmiany w systemie operacyjnym komputera Klienta, w szczególności w przypadku powstania niezgodności tego systemu z dokumentacją techniczną właściwą dla danej wersji Oprogramowania.
7. Klient samodzielnie ustala częstotliwość tworzenia kopii zapasowych danych.
8. Kopie zapasowe tworzone przy pomocy Oprogramowania podlegają szyfrowaniu z wykorzystaniem algorytmu AES. W przypadku utraty przez Klienta klucza szyfrującego, dostęp do utworzonych kopii zapasowych nie będzie możliwy. W związku z szyfrowaniem kopii zapasowych, do danych nie posiada dostępu również NIRO MEDIA GROUP ani żadna osoba trzecia.
9. NIRO MEDIA GROUP udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania na czas obowiązywania Umowy, w zakresie niezbędnym dla korzystania z Usługi, na następujących polach eksploatacji:
a. instalacji na jednym komputerze, o ile Umowa nie stanowi jednoznacznie odmiennie,
b. używania bezpośrednio dla celów wynikających z Umowy, to jest tworzenia i przesyłania na serwer NIRO MEDIA GROUP kopii zapasowych danych Klienta,
c. zwielokrotnienia egzemplarza oraz utrwalenia Oprogramowania dla celów jego przechowywania.
10. W szczególności niedopuszczalne jest:
a. korzystanie z Oprogramowania w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub Regulaminu,
b. kopiowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, dostosowywanie, zmienianie Oprogramowani lub tworzenie jego opracowań,
c. rekompilowanie, rozkładanie lub stosowanie metod inżynierii zwrotnej w odniesieniu do Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego elementu, jak również każdego innego usiłowania uzyskania kodu źródłowego Oprogramowania,
d. usuwanie, zmiana lub ukrywanie jakichkolwiek znaków patentowych, znaków prawa autorskiego, znaków towarowych lub innych not własności dostępnych Klientowi w związku z udzieleniem licencji na korzystanie z Oprogramowania;
e. udzielanie sublicencji, użyczanie, wynajmowanie lub dystrybuowanie Oprogramowania;
f. upoważnianie osób trzecich do dostępu lub korzystania z Oprogramowania, w tym w ramach usług biurowych czy na zasadzie time sharingu, w tym w połączeniu z innymi usługami,
o ile uprawnienie takie jednoznacznie nie przysługuje Klientowi z mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.

Rozdział V. Zmiana Umowy lub Regulaminu, zawieszenie świadczenia Usług, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy, zmiana Klienta


§ 14


1. Regulamin oraz Cennik wydany przez NIRO MEDIA GROUP w okresie obowiązywania Umowy wiążą Klienta, jeżeli NIRO MEDIA GROUP nieodpłatnie udostępni je Klientowi przed wejściem w życie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient a Klient nie wypowie Umowy w terminie jednego miesiąca od udostępnienia. Brak oświadczenia Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu oraz Cennika.
2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu oznaczonego obowiązującego danego Abonenta. W okresie tym do Klienta stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu lub Cennika.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, NIRO MEDIA GROUP uprawniony jest do wskazania jako terminu rozwiązania Umowy, na wypadek złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian, ostatniego dnia terminu do złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian.
4. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, w którym zmiana Cennika polega na obniżce cen lub zmiana Regulaminu polega na usunięciu niedozwolonych klauzul umownych lub wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.
5. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany cen indywidualnie określonych w postanowieniach Umowy z Klientami niebędącymi Konsumentami.
6. Zapis ust. 1 oraz § 4 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do treści zmian Regulaminu oraz Cennika.
7. NIRO MEDIA GROUP uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu świadczenia lub zaprzestania świadczenia określonych Usług.


§ 15


1. Klient i NIRO MEDIA GROUP uprawnieni są do rozwiązania Umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Klient uprawniony jest do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku Awarii trwającej dłużej niż 3 dni robocze, i nieusunięcia tego naruszenia w terminie 2 dni roboczych od wezwania udzielonego przez Klienta.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, przed upływem oznaczonego czasu jej obowiązywania, przez Klienta niebędącego Konsumentem lub przez NIRO MEDIA GROUP, z przyczyn leżących po stronie Klienta niebędącego Konsumentem, Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za pozostałą część okresu rozliczeniowego, w którym wygasła Umowa.


§ 16


1. NIRO MEDIA GROUP może zawiesić świadczenie Usług lub rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli:
a. Klient nie stosuje się do istotnych postanowień Regulaminu, w szczególności określonych w § 6 ust. 3;
b. żądanie takie zgłoszą właściwe organy wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. NIRO MEDIA GROUP zobowiązuje się wezwać Klienta do zaprzestania naruszeń opisanych w ust. 1, przed zawieszeniem świadczenia Usług lub rozwiązaniem Umowy, jeżeli niezwłoczne zawieszenie lub rozwiązanie Umowy nie będzie stanowić wyłącznej możliwości zapobieżenia powstaniu istotnych szkód, związanych z naruszeniem Klienta lub żądaniem właściwego organu.
3. W przypadku opóźnienia w płatności Klienta niebędącego Konsumentem, NIRO MEDIA GROUP uprawniony jest do niezwłocznego zawieszenia świadczenia Usług.
4. Ponowna aktywacja Usług następuje na wniosek Klienta, nie wcześniej niż po ustaniu przesłanek zawieszenia.
5. Jeżeli w okresie 90 dni od dnia zawieszenia świadczenia Usług na podstawie ust. 1 nie ustaną przyczyny zawieszenia, Umowa wygasa. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem Umowa wygasa w przypadku zawieszenia Usług, w związku z opóźnieniem w płatności, przez okres przekraczający 14 dni.
6. Oświadczenie o rozwiązaniu (w tym z zachowaniem okresu wypowiedzenia) lub odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej i uważa się za złożone z dniem doręczenia drugiej Stronie, z zastrzeżeniem postanowień § 22.
7. NIRO MEDIA GROUP zastrzega sobie możliwość uniemożliwienia dostępu do przechowywanych danych Klienta, zgodnie z postanowieniami art. 14 Ustawy. Na zasadach określonych w art. 14 Ustawy NIRO MEDIA GROUP nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do takich danych.
8. W przypadku naruszenia przez Klienta zakazu opisanego w § 13 ust. 2 zd. 3, NIRO MEDIA GROUP będzie uprawniony do obciążenia Klienta karą umowną, w wysokości określonej w Cenniku.


§ 17


1. Za zgodą NIRO MEDIA GROUP, Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, która spełnia wymogi określone w Regulaminie.
2. NIRO MEDIA GROUP może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy w szczególności od wykonania przez Klienta wszystkich zobowiązań wobec NIRO MEDIA GROUP. Do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu o zawieraniu Umów.
3. Za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy NIRO MEDIA GROUP może pobrać opłatę w wysokości nie wyższej niż 100 zł netto.

 

Rozdział VI. Odpowiedzialność NIRO MEDIA GROUP, zakres obsługi serwisowej


§ 18


NIRO MEDIA GROUP ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, chyba że nastąpiło to wskutek siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby trzeciej, za którą NIRO MEDIA GROUP nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.


§ 19


1. Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. O ile Awaria nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia, NIRO MEDIA GROUP określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu.
2. Za każdy dzień, w którym wystąpiła Awaria, trwająca dłużej niż dwie godziny, Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu proporcjonalnej części opłaty abonamentowej, należnej za ten dzień świadczenia Usług objętych Awarią.
3. W sytuacji określonej w ust. 2 Klientowi przysługuje dodatkowo uprawnienie do żądania odszkodowania w formie kary umownej, w wysokości równej proporcjonalnej części opłaty abonamentowej, należnej za ten dzień świadczenia Usług objętych Awarią, za każdy dzień tej przerwy.
4. Do okresu, za który obniża się opłatę abonamentową oraz za który Klientowi przysługuje kara umowna, nie wlicza się czasu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta.
5. Obniżenie opłaty abonamentowej oraz wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Klienta.
6. Odpowiedzialność NIRO MEDIA GROUP wobec Klienta niebędącego Konsumentem ograniczona jest do sumy opłat uiszczonych przez Klienta niebędącego Konsumentem na rzecz NIRO MEDIA GROUP w okresie jednego roku trwania Umowy, poprzedzającego zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności NIRO MEDIA GROUP.

 

Rozdział VII. Zasady, tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji


§ 20


1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niedotrzymania z winy NIRO MEDIA GROUP określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia tych Usług.
2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej albo przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość udostępnionych przez NIRO MEDIA GROUP, w szczególności pocztą elektroniczną.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;
b. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d. żądanie Klienta – w przypadku gdy Klient z takim występuje;
e. podpis Klienta, w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej.
4. NIRO MEDIA GROUP, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.


§ 21


1. NIRO MEDIA GROUP udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub innej, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od jej złożenia.
2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
a. nazwę jednostki NIRO MEDIA GROUP rozpatrującej reklamację;
b. uzasadnienie rozstrzygnięcia;
c. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
d. określenie sposobu i terminu realizacji żądania Klienta;
e. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego NIRO MEDIA GROUP, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska, w przypadku udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej.
3. Kwoty przysługujące Klientowi w związku z uwzględnieniem reklamacji w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet zadłużenia Klienta wobec NIRO MEDIA GROUP.
4. W przypadku braku zadłużenia Klienta kwoty przysługujące Klientowi w związku z uwzględnieniem reklamacji, wypłacane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi przez NIRO MEDIA GROUP odpowiedzi na reklamację. Jeżeli Klient nie wskaże rachunku bankowego do wypłaty, kwoty ulegają zaliczeniu na poczet przyszłych płatności.

 

Rozdział VIII. Szczególne regulacje dotyczące Konsumentów


§ 22


1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w wypadkach:
a. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem tego dziesięciodniowego terminu,
b. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.


§ 23


W stosunku do Konsumentów zastosowanie znajdują następujące przepisy, jako szczególne wobec pozostałych postanowień Regulaminu:
a. termin płatności, określony w § 8 ust. 3, w przypadku Umów zawartych na odległość, nie może przypadać wcześniej niż w dniu otrzymania świadczenia;
b. w przypadku określonym w § 14 ust. 2 Konsumentowi alternatywnie przysługuje uprawnienie rozwiązania Umowy w terminie opisanym w § 14 ust. 3;
c. w przypadku określonym w § 14 ust. 3 lub skorzystania z uprawnienia określonego w lit. b Konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej już części wynagrodzenia, obliczonej proporcjonalnie do pozostałej części okresu oznaczonego;
d. postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio do zwężenia zakresu Usług;
e. uprawnienie NIRO MEDIA GROUP do rozwiązania Umowy ograniczone jest do ważnych przyczyn, w szczególności zaprzestania świadczenia określonych Usług.

 

Rozdział IX. Ochrona danych osobowych


§ 24


1. NIRO MEDIA GROUP może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług:
a. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług.
2. Po zakończeniu korzystania z Usług NIRO MEDIA GROUP nie może przetwarzać danych osobowych Klienta, z zastrzeżeniem danych, które są:
a. niezbędne do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usług,
b. odpowiednio zanonimizowane i niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług, za zgodą Klienta,
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,
d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.
3. Rozliczenie Usług przedstawione Klientowi nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których skorzystał Klient, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.
4. NIRO MEDIA GROUP uprawniony jest, zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie w którym nie narusza przepisów Ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta dla celów realizacji Umowy, marketingu bezpośredniego Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od NIRO MEDIA GROUP, jako ich administratora, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


§ 25


1. W przypadku uzyskania przez NIRO MEDIA GROUP wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, NIRO MEDIA GROUP może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
2. NIRO MEDIA GROUP może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

 

Rozdział X. Pozostałe postanowienia


§ 26


1. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych, podane w Umowie konto poczty elektronicznej stanowić będzie drogę porozumiewania się Stron, w szczególności w sprawach zgłoszeń serwisowych, informowania o zaległościach Klienta oraz o Usługach, w tym technicznych warunkach ich świadczenia.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony zobowiązują się do informowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu lub innych danych Stron podanych w Umowie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. W przypadku zaniechania aktualizacji danych, korespondencję kierowaną na ostatni znany Stronie adres, uważa się za skutecznie doręczoną. Postanowień § 14 nie stosuje się.
3. Klient niebędący Konsumentem upoważnia NIRO MEDIA GROUP do publikacji jego nazwy oraz adresów elektronicznych na liście referencyjnej NIRO MEDIA GROUP.
4. NIRO MEDIA GROUP uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków NIRO MEDIA GROUP wynikających z Umowy bez osobnej zgody Klienta niebędącego Konsumentem.
5. Z dniem wygaśnięcia Umowy, kopie zapasowe danych, wytworzonych przez Klienta, przy wykorzystaniu świadczonych Usług, ulegają usunięciu.


 

 Rozdział XI. Postanowienia końcowe

 

§ 27


1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
2. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.08.2010 i znajduje zastosowanie do Klientów, którzy zawrą Umowę po tym dniu.

Zobacz także

Poznaj BitBank

list więcej

Zalety programu

list więcej

Kup teraz

list więcej

1 minuta dla bezpieczeństwa Twoich danych

1. Zarejestruj się


Wypróbuj

5 GB konto Trial

przez 4 tygodnie


Blog

W związku z rosnącym poziomem informatyzacji, również w księgowości warto przyjrzeć się wybranym aspektom prawnym, regulującym postępowanie z dokumentacją...
O programie
Wypróbuj darmowe konto
Blog eksperta